Protéza bedrového kĺbu COXA PARACELSUS

Vývoj – výroba – implantácia – prvej slovenskej totálnej endoprotézy bedrového kĺbu

V septembri v roku 1995 skupina lekárov ortopédov z NsP Žilina a inžinierov z Kinexu a.s. Bytča začala prípravné práce na vývoji totálnej endoprotézy bedrového kĺbu.Po spracovaní návrhov do projektovej dokumentácie a získaní materiálu, ktorý splňa všetky normy, ktoré vyžaduje materiál pre implantáciu do ľudského organizmu sa začala skúšobná výroba protézy bedrového kĺbu.

Po prekonaní rôznych úskalí MZ SR v súlade § 52 zákona č.455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení zákona NR SR č. 105/1995 Z.z., ako aj súhlasného stanoviska Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave č. 219/96 SV-21 zo dňa 20.2.1996 súhlasí s vydaním živnostenského oprávnenia – koncesnej listiny pre KINEX a.s., ul. 1.mája Bytča na živnosť výroba implantátu bedrového kĺbu dňom 22.4.1996.

14. marca 1996 MZ SR vydáva rozhodnutie, ktorým sa povoľuje registrácia výrobku protéza bedrového kĺbu a tento výrobok sa zapisuje do registra povolených liečivých prípravkov pod registračným číslom 89/0249/96-S a má pridelené kódy: R 22733 – Protéza bedrového kĺbu driek a R 22734 – Protéza bedrového kĺbu jamka. Protéza bedrového kĺbu vlasti osvedčenie o zápise priemyselného vzoru do registra, ktoré vydal Urad priemyselného vlastníctva Bratislava dňa 8.9.1995. MZ SR dňa 18.12.1997 vydáva rozhodnutie o povolení distrubúcie protézy bedrového kĺbu pre spoločnosť Paracelsus plus s.r.o.

Dňa 25.4.1996 sa uskutočnili prvé tri implantácie prvej slovenskej protézy COXA PARACELSUS na ortopedickom oddelení v Žiline. K dnešnému dňu bolo implantovaných bezmála päťdesiat protéz bedrového kĺbu COXA PARACELSUS, ktorej úspešným výrobcom je KINEX a.s. BYTČA.

Záverom treba poznamenať, že ani v jednom prípade nedošlo k peroperačnej, alebo pooperačnej komplikácii po implantácii protézy COXA PARACELSUS a nebola nutná revízna operácia. Protézy COXA PARACELSUS sú cenovo výhodnejšie a kvalitatívne porovnateľné s ostatnými do SR dovážanými TEP.

Po náročnej práci sa všetkým zainteresovaným splnil sen nie len o výrobe, ale aj o úspešnej implantácii prvej slovenskej protézy bedrového kĺbu, ktorou chceme obohatiť ponuku pre ortopédov a traumatológov v Slovenskej republike.

Dokumenty na stiahnutie

Coxa protéza bedrového kĺbu